Kinderen en ouders een positieve boost geven met behulp van verschillende tools

Algemene Voorwaarden

Helder Kindercoaching staat voor het waarborgen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, rechtsgeldigheid en duidelijkheid. Helder Kindercoaching zal er alles aan doen om kwaliteit te leveren.

 

1.Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Helder Kindercoaching met betrekking tot deelname aan workshops en opdracht geven voor coaching.

 

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Helder Kindercoaching.

 

2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Helder Kindercoaching komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het inschrijf-/ aanmeldformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingcontract door gecoachte.

 

Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

 

3. Annulering door opdrachtgever
De opdrachtgever voor een workshop of coaching heeft het recht deelname schriftelijk te annuleren per mail of brief.

  • Bij annulering langer dan één maand voor de start van de workshop of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.
  • Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de aanvang van de workshop of coaching is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.
  • Bij annulering korter dan 2 weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

In geval de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de workshop of coaching deelname tussentijds beëindigd of anderzins niet aan de workshop of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 

4. Annulering door Helder KIndercoaching
Helder Kindercoaching heeft het recht om de workshop locatie te wijzigen wanner er minder deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

 

Helder Kindercoaching gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met de deelnemers over het wel of niet doorgaan/ verplaatsen van de workshop.

 

5. Communicatie
De opdrachtgever zal Helder Kindercoaching steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Helder Kindercoaching noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

 

Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever apparatuur, materialen,
Informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Helder Kindercoaching aan de opdrachtgever ter informatie heeft verstrekt.

 

Vragen van administratieve aard zullen binnen een week schriftelijk beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zal Helder Kindercoaching de opdrachtgever binnen een week bericht van ontvangst sturen en daarin een indicatie geven van het antwoord.

 

6. Wijzigingen
Hoewel Helder Kindercoaching een verzoek om in te stemmen met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden steeds welwillend wil overwegen, is Helder Kindercoaching op geen enkele wijze verplicht hiermee in te stemmen.

 

Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

 

Wanneer Helder Kindercoaching instemt met de gevraagde wijzigingen, aanvullingen of correctie van de overeengekomen werkzaamheden, kan bovenstaande invloed hebben op de overeengekomen pris, tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Helder Kindercoaching steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Helder Kindercoaching
Behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Helder Kindercoaching gemaakte kosten, de niet op andere wijze economische te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

 

7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beeÏndiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

8. Prijs
De prijzen van Helder Kindercoaching zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

 

Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Helder Kindercoaching toch het recht om BTW in rekening te brengen.

 

9. Betaling
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Helder Kindercoaching anders is aangegeven, dient betaling van de door Helder Kindercoaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binne 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Helder Kindercoaching gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.
Indien Helder Kindercoaching vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien aan Helder Kindercoaching een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten verschuldigd, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,00 per onbetaalde factuur, te voldoen.

 

Indien er gestart is met de workshop/ training dan is de opdrachtgever het gehele bedrag verschuldigd.

 

10. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Helder Kindercoaching uitgegeven brochure en trainingsmateriaal berust bij Helder Kindercoaching, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helder Kindercoaching zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/ of uittreksels of enig material gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

11. Aansprakelijkheid
Helder Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Helder Kindercoaching is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderzins verantwoordelijk is.

 

De opdrachtgever vrijwaart Helder Kindercoaching voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Helder Kindercoaching (op)geleverde wordt gemaakt.

 

12. Geschillen
De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

 

Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

 

Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Helder Kindercoaching.

 

13. Bedenktijd
De deelnemer heeft na inschrijving van een open workshop/ training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

 

14. Klachtenregeling
Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen twee weken een reactive hierop. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamelijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

 

15. Uitvoering, rapportage en garantie
Helder Kindercoaching staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.

 

Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig bijscholing en overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Helder Kindercoaching is bezig om zich aan te sluiten bij het Kindercoach Gilde.

Oktober 2022

Mijn visie is dat alle kinderen gezien en gehoord mogen worden.

Winkelwagen