Kinderen en ouders een positieve boost geven met behulp van verschillende tools

Privacyverklaring

Helder Kindercoaching, gevestigd aan Kersenplukkerserf 14 6846 AX Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82548811, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.helderkindercoaching.nl
Kersenplukkerserf 14 6846 AX Arnhem
Telefoonnummer: 0645103904
Hellen Helderman is de functionaris gegevensbescherming van Helder Kindercoaching, zij is te bereiken via hellentje42@live.nl of helderkindercoaching@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: Helder Kindercoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geboortedatum van het kind
– adresgegevens
– telefoonnummer
– email-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helderkindercoaching@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Helder Kindercoaching verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren

Hellen Helderman, Helder Kindercoaching Kersenplukkerserf 14 6846AX Arnhem 0645103904 helderkindercoaching@outlook.com KvK 82548811 BTW nr. NL003701028B39 IBAN: NL92KNAB0406518459

– Helder Kindercoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming: Helder Kindercoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Helder Kindercoaching) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens: Helder Kindercoaching bewaard de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
adresgegevens/ geboortedatum/ contactgegevens *zolang als de overeenkomst duurt* om diensten volledig te kunnen uitvoeren
Contracten * 7 jaar * wettelijke verplichting
Facturen * 7 jaar * wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Helder Kindercoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Helder Kindercoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen,

Intervisie en supervisie In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn ontwikkeling als ouder & kindercoach is het mogelijk dat onderdelen van de casus van u of uw kind volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/ of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/ supervisors zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken Helder Kindercoaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Helder Kindercoaching en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u aangewezen organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hellentje42@live.nl of helderkindercoaching@outlook.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met Hellen Helderman, Helder Kindercoaching Kersenplukkerserf 14 6846AX Arnhem 0645103904 helderkindercoaching@outlook.com KvK 82548811 BTW nr. NL003701028B39 IBAN: NL92KNAB0406518459 nummers onderaan het paspoort), paspoort- / ID-nummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens:
Helder Kindercoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de op pagina 1 genoemde contactgegevens. 

13 december 2021, Boveenkarspel

Mijn visie is dat alle kinderen gezien en gehoord mogen worden.

Winkelwagen